தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு பறவைவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See வவ்வால், 1. Bat.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • வவ்வால், s. a bat, the dormouse.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Bat. See வவ்வால்,1.