தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . The compound of வ் and ஔ.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • . The compound of வ் and ஔ.