தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  திண்ணை ; மணமேடை ; காலுள்ள பீடம் ; பலிபீடம் ; பூசைமேடை ; பலகை ; தெரு ; வேறுபடுத்துகை ; கேடகம் ; அம்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தெரு. (பொதி. நி.) 7. Street;
 • திண்ணை. (பிங்.) பவளத் திரள்காற் பைம்பொன் வேதிகை (சிலப். 5, 148). 1. Platform, pial;
 • மணமேடை. (பிங்.) 2. Marriage dais;
 • காலுள்ள பீடம். (கோயிலொ. 15.) 3. Stool, pedestal;
 • பலிபீடம். (யாழ். அக.) 4. Altar, raised platform for oblations of rice, etc., in temples;
 • பூசை செய்யும் இடம். Loc. 5. (šaiva) Place of worship;
 • பலகை. (அக. நி.) 6. Plank;
 • வேறுபடுத்துகை. வேதிகைசெய் தெய்வமணி கொல்லோ (கம்பரா. உருக். 68). 1. Transmuting;
 • கேடகம். (பிங்.) 2. Shield;
 • அம்பு. (பொதி. நி.) 3. Arrow;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a raised altar, வேதி; 2. a shield, கேடகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < vēdikā. 1. Plat-form, pial; திண்ணை. (பிங்.) பவளத் திரள்காற் பைம்பொன் வேதிகை (சிலப். 5, 148). 2. Marriage dais;மணமேடை. (பிங்.) 3. Stool, pedestal; காலுள்ளபீடம் (கோயிலொ. 15.) 4. Altar, raised platformfor oblations of rice, etc., in temples; பலிபீடம்.(யாழ். அக.) 5. (Šaiva.) Place of worship; பூசைசெய்யும் இடம். Loc. 6. Plank; பலகை. (அக. நி.)7. Street; தெரு. (பொதி. நி.)
 • n. < bhēdikā. 1.Transmuting; வேறுபடுத்துகை. வேதிகைசெய்தெய்வமணி கொல்லோ (கம்பரா. உருக். 68). 2.Shield; கேடகம். (பிங்.) 3. Arrow; அம்பு. (பொதி.நி.)