தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கடவுள் ; அருகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடவுள். 1. God, as the object of the Upaniṣads;
  • அருகன். (சூடா.) 2. Arhat;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அரன், அருகன், கடவுள்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < vēdānta. 1.God, as the Object of the Upaniṣads; கடவுள்.2. Arhat; அருகன். (சூடா.)