தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வேதத் தொடக்கத்திலுள்ள பிரணவம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வேதத்தொடக்கத்திலுள்ள பிரணவம். (இலக். அக.) The mystic syllable ōm, as the beginning of the Vēdas;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + ādi. Themystic syllable Ōm, as the beginning of theVēdas; வேதத்தொடக்கத்திலுள்ள பிரணவம்.(இலக். அக.)