தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See வேதவாக்கியம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + வாக்கு.See வேதவாக்கியம்.