தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வேட்டுவன் ; பாலைநிலத்துக்குரியவன் ; காண்க : வேடதாரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாலைநிலத்திற்குரியவன். (திவா.) 2. Man of the pālai tract;
  • வேட்டுவன், வெந்தொழில் வேடரார்த்து (சீவக. 421). 1. Hunter, fowler;
  • . See வேடதாரி, 1. (கந்தபு.).

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (pl. வேடர், fem. வேடச்சி), a hunter, a forester, a fowler, வேடு வன். வேடர் சேரி, a village of hunters.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
வேடுவன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வேடு. cf. vyādha.[T. vēṭa, K. bēḍa, M. vēḍan, Tu. vēḍḍa.] 1.Hunter, fowler; வேட்டுவன். வெந்தொழில் வேடரார்த்து (சீவக. 421). 2. Man of the pālai tract; பாலைநிலத்திற்குரியவன். (திவா.)
  • n. < வேடம். Seeவேடதாரி, 1. (கந்தபு.).