தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புலிவகை ; மரவகை ; ஒரு மலை ; ஒருநாடு ; பொன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புலிவகை. குயவரி வேங்கை யனைய வயவர் (பு. வெ. 3, 23). 1. Tiger, Felis tigris;
  • நீண்ட மரவகை. சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே (நாலடி, 180). 2. East Indian kino tree, 1. tr., Pterocarpus marsupium;
  • ஒருமலை. வேங்கை வெற்பின் (புறநா. 336). 3. A hill;
  • . 4. See வேங்கைநாடு. வேங்கை வளநாடன் (வீரசோ. அலங். 23).
  • பொன். (பிங்.) 5. cf. ஈங்கை. Gold;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a large streaked tiger, வரிப்புலி; 2. a tree, pterocarpus bilobus, the kino tree; 3. gold, பொன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [T. vēgi, M.veṅṅa.] 1. TigerFelis tigris; புலிவகை. குயவரி வேங்கை யனைய வயவர் (பு. வெ. 3, 23). 2.East Indian kino tree, l. tr.Pterocarpus marsupium; நீண்ட மரவகை. சந்தனமும் வேங்கையும்வேமே (நாலடி, 180). 3. A hill; ஒருமலை. வேங்கைவெற்பின் (புறநா. 336). 4. See வேங்கைநாடு.வேங்கை வளநாடன் (வீரசோ. அலங். 23). 5. cf.ஈங்கை. Gold; பொன். (பிங்.)