தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வெண்ணிறமுள்ள யானை ; கீழ்த்திசையானை ; காண்க : ஐராவதம் ; அதிகச்செலவு பிடிக்கக்கூடியது .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அதிகச்செலவு பிடிக்கக் கூடியது. அந்த வெள்ளையானைக்கு நம்மால் தீனிபோட முடியாது. Mod. 3. Possession which is burdensome owing to the high cost of its maintenance;
  • வெண்ணிறமுள்ள யானை. 1. White elephant;
  • See ஐராவதம். (திருவிளை.) 2. Indra's elephant.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கீழ்த்திசையானை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. White elephant; வெண்ணிறமுள்ள யானை. 2.Indra's elephant. See ஐராவதம். (திருவிளை.) 3.Possession which is burdensome owing to thehigh cost of its maintenance; அதிகச்செலவுபிடிக்கக் கூடியது. அந்த வெள்ளையானைக்கு நம்மால்தீனிபோட முடியாது. Mod.