தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  வெண்மை ; பலராமன் ; சுண்ணாம்பு ; வெள்ளிநாணயவகை ; வயிரம் ; மரகதக் குற்றம் எட்டனுள் ஒன்று ; சங்கு ; கள் ; வேங்கைமரம் ; வெள்ளைத்துணி ; வெளுப்பு ; வெள்ளைமாடு ; வெள்ளாடு ; கபடமற்றவர் ; கபடமற்றது ; கருத்தாழமில்லாதது ; பொருள் வெளிப்படையானது ; வெண்பா ; இசையில் உண்டாம் வெளிற்றோசை ; புல்லிது .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வெளுப்பு. கோடியொரு வெள்ளை குமரி யொரு பிள்ளை. 18. Wash;
 • வெள்ளைமாடு. பானிற வண்ணன் போற் பழிதீர்ந்த வெள்ளை (கலித். 104). 19. White cow or bull;
 • வெள்ளாடு. துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ (மலைபடு. 414). 20. Goat;
 • வெள்ளாட்டுக்குட்டி. (W.) 21. Kid;
 • சம்பாநெல்வகை. (G. Tn. D. I, 153.) 22. A variety of campā paddy;
 • கபடமற்ற-வன்-வள்-து. வெள்ளைக்கில்லை கள்ளச்சிந்தை (கொன்றைவே.) . 23. Guileless person or animal;
 • பற்றற்றவன். (ஈடு, 6, 1, 5, அரும்.) 24. Person who has no attachments;
 • அறிவில்லாதவன். 25. Ignorant person;
 • கருத்தாழமில்லாதது. நாவினில் விளையுமாற்ற நின் றிருவடிவினு மிகவெள்ளை யாகியது (பாரத. உலூகன்றூது. 4). 26. That which is superficial and not deep or profound;
 • பொருள் வெளிப்படையானது. இந்தப்பாட்டு வெள்ளையா யிருக்கிறது. (W.) 27. That which is plain in meaning;
 • வெண்பா. வெள்ளையுட் பிறதளை விரவா (யாப். 22). 28. (Pros.) Veṇpā metre;
 • இசையில் உண்டாம் வெளிற்றோசை. வெள்ளை காகுளி (திருவிளை. விறகுவிற். 30). 29. (Mus.) Discordant note or sound;
 • அற்பம். வெள்ளைமழை யென்றே விளம்பு (சினேந். 421). 30. Trifling;
 • வெண்மை. வெள்ளை வெள்யாட்டுச்செச்சை (புறநா. 286). (பிங்.) 1. Whiteness;
 • பலராமன். மேழிவலனுயர்த்த வெள்ளை (சிலப். 14, 9). 2. Balarāma;
 • சுண்ணாம்பு. 3. Lime mortar, slaked lime for whitewash;
 • சுண்ணாம்பு பால் மோர் என்ற மூன்று வெண்மையான பண்டங்கள். வேண்டாதவனிடத்திலும் வெள்ளை வாங்கலாம். 4. The three white things, viz; cuṇṇāmpu, pāl, mōr;
 • வெள்ளிநாணயவகை. வெள்ளை வெள்ளை யென்பார்கள் மேதினியோர் (பணவிடு. 341). 5. A silver coin;
 • வெள்ளீயம். (W.) 6. White lead;
 • வயிரம். இது நல்ல வெள்ளை. Loc. 7. Diamond;
 • மரகதக் குற்றம் எட்டனுள் ஒன்று. (சிலப். 14, 184, உரை.) 8. A flaw in emeralds, one of eight marakata-k-kuṟṟam, q. v.;
 • சங்கு. (ஈடு, 6, 1, 5, அரும்.) 9. Conch;
 • கள். (பிங்.) 10. Toddy;
 • See மலைப்புன்கு. (L.) 11. Wight's Indian nettle.
 • See வெள்ளைப்பாஷாணம். (மூ. அ.) 12. A mineral poison.
 • வைப்புப்பாஷாணவகை. (W.) 13. A prepared arsenic;
 • . 14. See வெட்டை, 4, 5. (W.)
 • வேங்கைமரம். (மலை.) 15. Indian kino tree;
 • வெள்ளைத்துணி. 16. White cloth; cloth washed white;
 • . 17. See வெள்ளையாடை.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. whiteness, வெண்மை; 2. a sickness, the whites, வெட்டை; 3. chunam, சுண்ணாம்பு; 4. clothes washed by a dhoby; 5. plain-heartedness, தெளிவு. வெள்ளைக்கட்டு, -பூணு put on white garments. வெள்ளைக்கரு, the white of an egg. வெள்ளைக்கவி, a eulogist who gets another to begin his poem; 2. an ode thus composed. வெள்ளைக்காரன், -மனுஷன், a whiteman. வெள்ளைக்குப் போட, to give clothes to be washed by the dhoby. வெள்ளைச் சொல், a common word. வெள்ளைச் சோளம், white maize. வெள்ளைத் தமிழ், plain Tamil. வெள்ளைப் பாஷாணம், sublimate of mercury. வெள்ளைப் பூண்டு, வெள்ளுள்ளி, garlic. வெள்ளைப் போளம், myrrh. வெள்ளை யடிக்க, to whitewash. வெள்ளை யானை, a white elephant. வெள்ளையானையூர்தி, -வாரணன், Indra or Iyanar as conveyed on a white elephant. வெள்ளைவீச, to make signals, with a white flag to a vessel, etc. வெள்ளைவெளேர், perfectly white. வெள்ளை வைக்க, -பூசு, to polish with slaked lime.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • veLLe வெள்ளெ white, whiteness; innocence

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < வெண்-மை. [T. M.veḷḷa.] 1. Whiteness; வெண்மை. வெள்ளை வெள்யாட்டுச்செச்சை (புறநா. 286). (பிங்.) 2. Balarāma;பலராமன். மேழிவலனுயர்த்த வெள்ளை (சிலப். 14, 9).3. Lime mortar, slaked lime for whitewash;சுண்ணாம்பு. 4. The three white things, viz.,cuṇṇāmpu, pāl, mōr; சுண்ணாம்பு பால் மோர் என்றமூன்று வெண்மையான பண்டங்கள். வேண்டாதவனிடத்திலும் வெள்ளை வாங்கலாம். 5. A silvercoin; வெள்ளிநாணயவகை. வெள்ளை வெள்ளை யென்பார்கள் மேதினியோர் (பணவிடு. 341). 6. Whitelead; வெள்ளீயம். (W.) 7. Diamond; வயிரம்.இது நல்ல வெள்ளை. Loc. 8. A flaw in emeralds,one of eight marakata-k-kuṟṟam, q.v.; மரகதக்குற்றம் எட்டனுள் ஒன்று. (சிலப். 14, 184, உரை.) 9.Conch; சங்கு. (ஈடு, 6, 1, 5, அரும்.) 10. Toddy;கள். (பிங்.) 11. Wight's Indian nettle. Seeமலைப்புன்கு. (L.) 12. A mineral poison. Seeவெள்ளைப்பாஷாணம். (மூ. அ.) 13. A preparedarsenic; வைப்புப்பாஷாணவகை. (W.) 14.See வெட்டை, 4, 5. (W.) 15. Indian kino tree;வேங்கைமரம். (மலை.) 16. White cloth; clothwashed white; வெள்ளைத்துணி. 17. Seeவெள்ளையாடை. 18. Wash; வெளுப்பு. கோடியொரு வெள்ளை குமரி யொரு பிள்ளை. 19. Whitecow or bull; வெள்ளைமாடு. பானிற வண்ணன்போற் பழிதீர்ந்த வெள்ளை (கலித். 104). 20. Goat;வெள்ளாடு. துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ (மலைபடு. 414). 21. Kid; வெள்ளாட்டுக்குட்டி. (W.)22. A variety of campā paddy; சம்பாநெல்வகை. (G. Tn. D. I, 153.) 23. Guileless person oranimal; கபடமற்ற-வன்-வள்-து. வெள்ளைக்கில்லைகள்ளச்சிந்தை (கொன்றைவே.). 24. Person whohas no attachments; பற்றற்றவன். (ஈடு, 6, 1,5, அரும்.) 25. Ignorant person; அறிவில்லாதவன்.26. That which is superficial and not deep orprofound; கருத்தாழமில்லாதது. நாவினில் விளையுமாற்ற நின் றிருவடிவினு மிகவெள்ளை யாகியது (பாரத.உலூகன்றூது. 4). 27. That which is plain inmeaning; பொருள் வெளிப்படையானது. இந்தப்பாட்டு வெள்ளையா யிருக்கிறது. (W.) 28. (Pros.)Veṇpā metre; வெண்பா. வெள்ளையுட் பிறதளை விரவா (யாப். 22). 29. (Mus.) Discordant note or sound; இசையில் உண்டாம் வெளிற் றோசை. வெள்ளை காகுளி (திருவிளை. விறகுவிற். 30). 30. Trifling; அற்பம். வெள்ளைமழை யென்றே விளம்பு (சினேந். 421).