தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தெளிவானது ; மேற்பார்வையில் தோன்றுவது ; அணிவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பல்பொருள் குறிக்குஞ் சொல்லை ஒரு பொருட்கு நியமிக்கும்பொருட்டு ஏற்றதோர் அடைகொடுத்துக் கூறும் அணிவகை. (புறநா. 17, உரை.) 4. (Rhet.) A figure of speech in which the meaning of an ambiguous word is made clear by the use of a qualifying word, as pāyāvēṅkai;
  • பகிரங்கம். 3. Publicity;
  • தெளிவானது. (நன். 269.) 1. That which is evident, clear or obvious;
  • மேற்பார்வையில் தோன்றுவது. 2. That which is apparent;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • வெளிப்படையுவமம் veḷippaṭai-y-uva-mamn. < வெளிப்படை +. (Rhet.) Explicitsimile; குறிப்பானன்றித் தெளிவாக அறியப்படும் உவமம். (இலக். வி. 639, உரை.)
  • n. < வெளிப்படு-.1. That which is evident, clear or obvious; தெளிவானது. (நன். 269.) 2. That which is apparent;மேற்பார்வையில் தோன்றுவது. 3. Publicity; பகிரங்கம். 4. (Rhet.) A figure of speech in whichthe meaning of an ambiguous word is madeclear by the use of a qualifying word, as pāyā-vēṅkai; பல்பொருள் குறிக்குஞ் சொல்லை ஒருபொருட்கு நியமிக்கும்பொருட்டு ஏற்றதோர் அடைகொடுத்துக் கூறும் அணிவகை. (புறநா. 17, உரை.)