பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • III. v. i. grow warm or gently heated, வெம்பு; 2. fade, வாடு; 3. be enraged, சின.