வெதும்புதல்
தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இளஞ்சூடாதல் ; சிறிது வாடுதல் ; வெம்மையாதல் ; கொதித்தல் ; சினங்கொள்ளுதல் ; மனங்கலங்குதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கொதித்தல். விழிநீர்களூற்றென வெதும்பியூற்ற (தாயு. கருணாகர. 9). 4. To boil;
  • இளஞ்சூடாதல். 1. To become warm;
  • சிறிது வாடுதல். (W.) 2. To lose freshness; to be partially withered, as flowers;
  • வெம்மையாதல். விண்குளிர் கொள்ளவோங்கும் வெண்குடை வெதும்புமாயின் (சூளா. மந்திர. 26). 3. To be hot or heated;
  • சினங்கொள்ளுதல். (பிங்.) 5. To be enraged;
  • மனங்கலங்குதல். வெதும்பி யுள்ளம் (திருவாச. 5, 1). 6. To be disturbed in mind;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
வாடல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. intr. 1.To become warm; இளஞ்சூடாதல். 2. To losefreshness; to be partially withered, as flowers;சிறிது வாடுதல். (W.) 3. To be hot or heated;வெம்மையாதல். விண்குளிர் கொள்ளவோங்கும்வெண்குடை வெதும்புமாயின் (சூளா. மந்திர. 26). 4.To boil; கொதித்தல். விழிநீர்களூற்றென வெதும்பியூற்ற (தாயு. கருணாகர. 9). 5. To be enraged;சினங்கொள்ளுதல். (பிங்.) 6. To be disturbedin mind; மனங்கலங்குதல். வெதும்பி யுள்ளம் (திருவாச. 5, 1).