தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கைலைமலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See வெள்ளிமலை. (W.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + மலை.See வெள்ளிமலை. (W.)