தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See சமராத்திரம். Equinox.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < viṣuva. Equinox.See சமராத்திரம்.