தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மருந்துச் செடிவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மருந்துச் செடிவகை. A straggling shrub with simple oblong leaves and greenish flowers, m.sh., cadaba indica;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a medicinal plant, cleome fruticosa.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருமரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A straggling shrub withsimple oblong leaves and greenish flowers,m. sh.Cadaba indica; மருந்துச் செடிவகை.