தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நூலழகு பத்தனுள் மேற்கொள் எளிதாக விளங்குவது. (நன். 13.) Being furnished with appropriate illustrations, one of ten nūl-aḻaku, q.v.;