தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு பாம்புவகை ; சிறுமரவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவகைப் பாம்பு. 1. Viper, Doboia elegans;
  • See நறுவல்லி, 1. (L.) 2. Common sebesten.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a viper, an adder. விரியன் குட்டி, a young viper. செந்தலைவிரியன், red-headed and dangerous viper.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. [M. viriyan.]1. ViperDaboia elegans; ஒருவகைப் பாம்பு. 2.Common sebesten. See நறுவல்லி, 1. (L.)