தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கைகால்களின் இறுதியில் ஐந்தாகப் பிரியும் உறுப்பு ; விரல் அகலமுள்ள அளவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கைகால் களினிறுதியில் ஐந்தாகப் பிரியும் உறுப்பு. விரலுளர் நரம்பின் (பொருந. 17). 1. Finger; toe;
  • . See விரற்கிடை. பாதாதி கேசாந்தம் முக்காலே நால்விரலே ஆறுதோரை உசரமும் (S. I. I. ii, 395).

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அங்குலி.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
  • veralu வெரலு finger, toe

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. விரவு-. [T. vrēlu, K.Tu. berel, M. viral.] 1. Finger; toe; கைகால்களினிறுதியில் ஐந்தாகப் பிரியும் உறுப்பு. விரலுளர்நரம்பின் (பொருந. 17). 2. See விரற்கிடை. பாதாதிகேசாந்தம் முக்காலே நால்விரலே ஆறுதோரை உசரமும் (S. I. I. ii, 395).