தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  நோன்பு ; உறுதி ; தவம் ; அருவருப்பு ; ஒழிகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஒழிகை. மான்விரத்நோக்கியர் (பாரத. நாடுகர. 32). Stopping, desisting;
 • அருவருப்பு. விரதமாயை புரிசகுனி (பாரத. நாடுகர. 32). Dislike, unpleasantness;
 • See சமாவர்த்தனம். Brāh. 4. A ceremony.
 • புண்ணியம் ஏழனுள் ஒன்றான தவம். (சூடா.) 3. Penance, one of seven puṇṇiyam, q.v.;
 • சங்கற்பம். (பிங்.) தன்னுடன் பிறந்த முன்னவர் விரத முடித்து (S. I. I. iv, 94). 2. Solemn vow, oath;
 • நோன்பு. ஊக்கித்தாங் கொண்ட விரதங்கள் (நாலடி, 57). 1. Religious vow, act of austerity; holy practice, as fasting, continence, etc.;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a vow, on oath, ஆணை; 2. fasting or other voluntary religious observance, penance, தவம். விரதங்காக்க, to keep a vow. விரதத்துவம், a state of self-inflicted austerity. விரதம் பிடிக்க, -அனுஷ்டிக்க, to fast. விரதம் விட, to break a fast. விரதர், ascetics, mendicants, தவத் தோர். விரதி, one who has renounced the world. சத்தியவிரதம், veracity.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அனுவிரதம், குணவிரதம்,சிக்ஷாவிரதம்.
ஆணை, தவம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < vrata. 1. Religiousvow, act of austerity; holy practice, as fasting,continence, etc.; நோன்பு. ஊக்கித்தாங் கொண்டவிரதங்கள் (நாலடி, 57). 2. Solemn vow, oath;சங்கற்பம். (பிங்.) தன்னுடன் பிறந்த முன்னவர்விரதமுடித்து (S. I. I. iv, 94). 3. Penance, one ofseven puṇṇiyam, q.v.; புண்ணியம் ஏழனுள்ஒன்றான தவம். (சூடா.) 4. A ceremony. See சமாவர்த்தனம். Brāh.
 • n. < vi-rasa. Dislike,unpleasantness; அருவருப்பு. விரதமாயை புரிசகுனி(பாரத. நாடுகர. 32).
 • n. < vi-rata. Stopping, desisting; ஒழிகை. மான்விரதநோக்கியர் (பாரத.நாடுகர. 32).