தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஏவல் ; வினைமுற்றுவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஏவல். (சூடா.) 1. Command;
  • வினைமுற்றுவகை முன்னிலை வியங்கோள் வினையெஞ்சு கிளவி (தொல். சொல். 224). 2. (Gram.) Optative mood of verbs;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the optative mood.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வியங்கொள்-.1. Command; ஏவல். (சூடா.) 2. (Gram.)Optative mood of verbs; வினைமுற்றுவகை. முன்னிலை வியங்கோள் வினையெஞ்சு கிளவி (தொல். சொல்.224).