தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  செய்தொழில் ; வஞ்சகம் ; வஞ்சக வேலைப்பாடு ; சூழ்ச்சி ; கொடுஞ்செயல் ; வணக்கவொடுக்கம் ; அடக்கம் ; காண்க : தேவபாணி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சூழ்ச்சி. என் மனது கன்ற வினயங்கள் செய்தாள் (விறலிவிடு. 420). 2. Device, means; stratagem;
 • கொடுஞ்செயல். இனம்வள ரைவர்கள் செய்யும் வினயங்கள் செற்று (தேவா. 212, 7). 3. Wicked deed;
 • See தேவபாணி. (சிலப். 8, 26, உரை.) 4. A kind of song in praise of the gods.
 • மரியாதை. 1. Good breeding, propriety of conduct;
 • வணக்க வொடுக்கம். வினயத்தொடு குறுக (தேவா. 908, 8). 2. Modesty;
 • அடக்கம். 3. Control, discipline;
 • . 1. See வினையம்1, 1, 4, 5, 6.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. see விநயம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < வினை. 1. Seeவினையம், 1, 4, 5, 6. 2. Device, means;stratagem; சூழ்ச்சி. என் மனது கன்ற வினயங்கள்செய்தாள் (விறலிவிடு. 420). 3. Wicked deed;கொடுஞ்செயல். இனம்வள ரைவர்கள் செய்யும்வினயங்கள் செற்று (தேவா. 212, 7).
 • n. < vi-naya. 1. Goodbreeding, propriety of conduct; மரியாதை. 2.Modesty; வணக்க வொடுக்கம். வினயத்தொடு குறுக(தேவா. 908, 8). 3. Control, discipline; அடக்கம்.4. A kind of song in praise of the gods. Seeதேவபாணி. (சிலப். 8, 26, உரை.)