தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அறிவு ; கல்வி ; பொன் ; காண்க : சின்முத்திரை ; திறமை ; திருத்தம் ; வியப்பு ; பெருமை ; நன்மை ; வடிவின் செம்மை ; சிற்பம் முதலிய சிறந்த கைத்தொழில் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நன்மை. (யாழ். அக.) 5. Goodness;
 • வடிவின் செம்மை. நூல் புடைத்தாற் போற்கிடந்த வித்தகஞ் சேர் வரிகள் (சீவக. 1044). 6. Regularity, as of form, symmetry;
 • சிற்பம் முதலிய சிறந்த கைத்தொழில். குத்துமுளை செறித்த வித்தக விதானத்து (பெருங். இலாவாண. 5, 24). 7. cf. vyakta. Fine, artistic work; minute workmanship;
 • பெருமை. (அரு. நி.) 4. Greatness;
 • அதிசயம். (நாமதீப். 643.) 3. Wonder;
 • திருத்தம். வித்தகத்தும்பை விளைத்ததால் (பரிபா. 9, 68). 2. Accomplishment; perfection;
 • சாமர்த்தியம். வித்தகமும் விதிவசமும் வெவ்வேறே புறங்கிடப்ப (கம்பரா. கார்முக. 19). 1. Skill, ability;
 • See சின்முத்திரை. வித்தகந் தரித்த செங்கை விமலையை (கம்பரா. காப்பு.). 4. A hand-pose.
 • . 3. See வித்தம்1, 3. (பிங்.)
 • ஞானம். 1. Knowledge; wisdom;
 • கல்வி. (அரு. நி.) 2. Learning;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. knowledge, wisdom, ஞானம். வித்தகன், a wise man.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஞானம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < vitta-ka. 1.Knowledge, wisdom; ஞானம். 2. Learning;கல்வி. (அரு. நி.) 3. See வித்தம், 3. (பிங்.) 4.A hand-pose. See சின்முத்திரை. வித்தகந் தரித்தசெங்கை விமலையை (கம்பரா. காப்பு.)
 • n. < vidagdha. 1.Skill, ability; சாமர்த்தியம். வித்தகமும் விதிவசமும்வெவ்வேறே புறங்கிடப்ப (கம்பரா. கார்முக. 19). 2.Accomplishment; perfection; திருத்தம். வித்தகத்தும்பை விளைத்ததால் (பரிபா. 9, 68). 3. Wonder;அதிசயம். (நாமதீப. 643.) 4. Greatness; பெருமை.(அரு. நி.) 5. Goodness; நன்மை. (யாழ். அக.)6. Regularity, as of form; symmetry; வடிவின்செம்மை. நூல் புடைத்தாற் போற்கிடந்த வித்தகஞ்சேர் வரிகள் (சீவக. 1044). 7. cf. vyakta. Fine,artistic work; minute workmanship; சிற்பம் முதலிய சிறந்த கைத்தொழில். குத்துமுளை செறித்தவித்தக விதானத்து (பெருங். இலாவாண. 5, 24).