தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கலக்கம் ; அச்சம் ; எறிகை ; ஒடுங்கி விரியும் சத்தி ; கூத்துகை ; வானமண்டலத்து அட்சரேகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எறிகை. 1. Throwing away;
  • . 2. See விட்சேபசத்தி.
  • வானமண்டலத்து அட்சரேகை. (W.) 3. (Astron.) Celestial latitude;
  • பயம். (சங். அக.) 4. Fear;
  • கலக்கம். (சங். அக.) 5. Confusion;
  • கூத்துவகை. (யாழ். அக.) 6. (Nāṭya.) A kind of dance;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. celestial latitude.