தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . The 27th year of the Jupiter cycle. See விசய.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Vijaya. The 27th yearof the Jupiter cycle. See விசய.