தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வெறுப்புடன் விலக்குதல் ; கயிறு முதலியவற்றைச் சுண்டியிழுத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மீறுதல். Loc. -intr. To transgress;
  • செருக்குக்கொண்டிருத்தல். மாப்பிள்ளை மிக விசும்புகிறான். To be proud or haughty;
  • கயிறு முதலியவற்றைச் சுண்டி யிழுத்தல். Tj. 2. cf. vijrmb. To draw tight, as a rope;
  • வெறுப்புடன் விலக்குதல். (W.) 1. To throw away in contempt; to toss aside; to cast away;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அசட்டையாய்விலக்கல்.