தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  நோய் ; வேறான சாதி ; காண்க : விசாதி பேதம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வேறான சாதி. 1. Different class or caste;
 • வியாதி. கொன்றுயி ருண்ணும் விசாதி பசிபகை தீயனவெல்லாம் (திவ். திருவாய். 5, 2, 6). Disease;
 • . 2. See விசாதி பேதம். சிவத்தினுக்கு விசாதியிலை யென்றுணர்க (வேதா. சூ. 26).

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. vulgar for வியாதி, disease.
 • விசாதிபேதம், s. difference in things unlike (opp. to சுசாதி).

வின்சுலோ
 • [vicāti] ''s.'' [''vul. for.'' வியாதி.] Disease.
 • [vicāti ] --விசாதிபேதம், ''s.'' Differ ence in things unlike--''oppos. to'' சுசாதி. See பேதம். W. p. 764. VIJATI.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < vyādhi. Disease;வியாதி. கொன்றுயி ருண்ணும் விசாதி பசிபகை தீயனவெல்லாம் (திவ். திருவாய். 5, 2, 6).
 • n. < vi-jāti. 1. Differentclass or caste; வேறான சாதி. 2. See விசாதிபேதம். சிவத்தினுக்கு விசாதியிலை யென்றுணர்க(வேதா. சூ. 26).