தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இருத்தல் ; செழித்திருத்தல் ; மகிழ்தல் ; சுமங்கலியாக இருத்தல் ; விதிப்படி ஒழுகுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சுமங்கலியாக இருத்தல். Colloq. 5. To live the life of a married woman;
  • மகிழ்தல். செம்பொற் குன்றினைக்கண்டு வாழ்ந்து (திருவலவா. 61, 18). 4. To be happy;
  • செழித்திருத்தல். வாழ்க வந்தணர் வானவ ரானினம் (தேவா. 1177, 1). 3. To flourish, prosper;
  • சீவித்தல். வாழ்த லுயிர்க்கன்ன ளாயிழை (குறள், 1124). 2. To live;
  • இருத்தல். (W.) 1. To be, exist;
  • விதிப்படி ஒழுகுதல். தந்திரத்து வாழ்து மென்பார் (ஆசாரக். 35). 6. To shape one's life according to a definite set of rules;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. intr. [T. K. M.Tu. vāḷu.] 1. To be, exist; இருத்தல். (W.)2. To live; சீவித்தல். வாழ்த லுயிர்க்கன்னளாயிழை (குறள், 1124). 3. To flourish, prosper;செழித்திருத்தல். வாழ்க வந்தணர் வானவ ரானினம்(தேவா. 1177, 1). 4. To be happy; மகிழ்தல்.செம்பொற் குன்றினைக்கண்டு வாழ்ந்து (திருவாலவா.61, 18). 5. To live the life of a married woman;சுமங்கலியாக இருத்தல். Colloq. 6. To shapeone's life according to a definite set of rules;விதிப்படி ஒழுகுதல். தந்திரத்து வாழ்து மென்பார்(ஆசாரக். 35).