தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சினத்தினால் வாலைத் தூக்கி அடித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோபத்தினால் வாலைத்தூக்கி அடித்தல். வால் வெடிப்பனவாகிய சிங்கம் (சீவக.1902, உரை). To lash the tail in rage, as a beast;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < id.+. To lash the tail in rage, as a beast; கோபத்தினால் வாலைத்தூக்கி அடித்தல். வால் வெடிப்பனவாகியசிங்கம் (சீவக. 1902, உரை).