தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரசன் முதலியோரது வாய்மொழிகேட்டுக் காரியம் நிர்வகிக்கும் அதிகாரிகள். (S. I. I. ii, 353.) Personal secretary, as to a king;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Personal secretary, as to a king; அரசன் முதலியோரது வாய்மொழிகேட்டுக் காரியம் நிர்வகிக்கும்அதிகாரிகள். (S. I. I. ii, 353.)