தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சிவபிரான் ; ஒரு முனிவன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு முனிவன். வாமதேவ னென்றொரு முனி (உபதேசகா. விபூதி. 34). 2. An ancient Rṣi;
  • சிவபிரான். வண்டார் கொன்றையாய் வாமதேவா (தேவா. 1028, 5). 1. šiva;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A name of Siva as op posed to human institutions, சிவன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Vāma-dēva. 1. Šiva; சிவபிரான். வண்டார் கொன்றையாய் வாமதேவா (தேவா. 1028, 5). (பிங்.) 2. Anancient Ṛṣi; ஒரு முனிவன். வாமதேவ னென்றொருமுனி (உபதேசகா. விபூதி. 34).