தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  விண் ; தேவருலகு ; அக்கினி ; மேகம் ; மழை ; உலர்ந்தமரம் ; மரக்கனி ; உலர்ந்த காய் ; உலர்ச்சி ; உயிரோடு இருக்கை ; போகை ; மணம் ; நீர்த்திரை ; புற்பாய் ; கோபுரத்தின் ஓருறுப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • கோபுரத்தின் ஓருறுப்பு. (J.) 12. One of the ornamental sections of a tower;
 • ஆகாயம். வானத் தரவின் வாய்க்கோட் பட்டு (கலித். 105). 1. Firmament;
 • அஸ்திவாரக்குழி. 11. Excavation for laying foundations;
 • சுவரில் பண்டங்கள் வைப்பதற்காகக் கட்டப்பட்ட மாடம். (யாழ். அக.) 10. Cellar or shelf in the wall;
 • புற்பாய். (யாழ். அக.) 9. Mat of straw;
 • நீர்த்திரை. (யாழ். அக.) 8. Wave;
 • வாசனை. (யாழ். அக.) 7. Fragrance;
 • போகை. (யாழ். அக.) 6. Going;
 • சீவனோடிருக்கை. (யாழ். அக.) 5. Being alive;
 • உலர்ச்சி. (யாழ். அக.) 4. Withering;
 • தேவருலகு. வான மூன்றிய மதலைபோல (பெரும்பாண். 346). 2. Celestial world;
 • அக்கினி. (அரு. நி.) 3. Fire;
 • மேகம். ஒல்லாது வானம் பெயல் (குறள், 559). 4. Cloud;
 • மழை. வானம் வாய்க்க மண்வளம் பெருகுக (மணி. 19, 149). 5. Rain;
 • உலர்ந்த மரம். (பிங்.) வானங் கொண்டு வளர்த்தல் (பிரபுலிங். முனிவரர். 17). 1. Dry tree; seasoned wood;
 • மரக்கனி. (பிங்.) 2. Fruit of a tree;
 • உலர்ந்த காய். (யாழ். அக.) 3. Dry fruit;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the heaven, the firmament, atmosphere, ஆகாயம்; 2. rain, மழை. வானசாஸ்திரம், astronomy. வான சோதிகள், heavenly bodies. வானம்பாடி, a lark. வானவரம்பன், an epithet of the Sera kings, as having a lofty boundary. வானவர், வானோர், gods, celestials. வானவன், a title of the Sera kings; 2. Brahma, பிரமன். வானவில், rain-bow. வானோர் வரம், the 4 endowments of celetials: இலகு, lightness; 2. சூக் குமம், subtility; 3. அட்சயம், incorruptibility & 4. பிரகாசம், splendour.
 • s. a dry tree, seasoned wood, உலர்ந்த மரம்.

வின்சுலோ
 • [vāṉm] ''s.'' The atmosphere, firmament, heaven, ஆகாயம். [''improp.'' மானம்.] 2. Rain, மழை; [''ex Sa. Vana,'' water.] 3. ''[prov.]'' One of the ornamental lines in a tower, கோபுரத்தினோருறுப்பு. வானஞ்சுருங்கில். If rain be wanting.--see under சுருங்கு.
 • [vāṉam] ''s.'' A dry tree, seasoned wood, உலர்ந்தமரம். (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < வான். 1. Firmament; ஆகாயம். வானத் தரவின் வாய்க்கோட் பட்டு(கலித். 105). 2. Celestial world; தேவருலகு.வான மூன்றிய மதலைபோல (பெரும்பாண். 346). 3.Fire; அக்கினி. (அரு. நி.) 4. Cloud; மேகம். ஒல்லாது வானம் பெயல் (குறள், 559). 5. Rain; மழை.வானம் வாய்க்க மண்வளம் பெருகுக (மணி. 19, 149).
 • n. < vāna. 1. Dry tree;seasoned wood; உலர்ந்த மரம். (பிங்.) வானங்கொண்டு வளர்த்தல் (பிரபுலிங். முனிவரர். 17). 2.Fruit of a tree; மரக்கனி. (பிங்.) 3. Dry fruit;உலர்ந்த காய். (யாழ். அக.) 4. Withering; உலர்ச்சி.(யாழ். அக.) 5. Being alive; சீவனோடிருக்கை.(யாழ். அக.) 6. Going; போகை. (யாழ். அக.) 7.Fragrance; வாசனை. (யாழ். அக.) 8. Wave;நீர்த்திரை. (யாழ். அக.) 9. Mat of straw; புற்பாய். (யாழ். அக.) 10. Cellar or shelf in thewall; சுவரில் பண்டங்கள் வைப்பதற்காகக் கட்டப்பட்ட மாடம். (யாழ். அக.) 11. Excavation forlaying foundations; அஸ்திவாரக்குழி. 12. Oneof the ornamental sections of a tower; கோபுரத்தின் ஓருறுப்பு. (J.)