தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  உலர்தல் ; மெலிதல் ; பொலிவழிதல் ; மனமழிதல் ; தோல்வியடைதல் ; கெடுதல் ; நீங்குதல் ; குறைதல் ; நிறைகுறைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • உலர்தல். பொதியொடு பீள்வாட (நாலடி,269). 1. To wither, fade, dry up;
 • மனமழிதல். வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் (திவ். பெரியதி. 1,1,1). 3. To pine away, grieve;
 • பொலிவழிதல். குழலியென் வாடிப் புலம்புவதே (திருக்கோ.14). 4. To turn pale;
 • தோல்வியடைதல். வாடாவஞ்சி தலைமலைந்து (பு.வெ. 3,1, கொளு). 5. To be defeated;
 • நீங்குதல். சூலமும் . . . கரத்தினில் வாடாதிருத்தி (கல்லா. 87,29). 7. To be removed;
 • குறைதல். வாட்டருஞ்சீர்க்கண்ணகி நல்லாளுக்கு (சிலப். 9,40). 8. To diminish, decrease;
 • நிறைகுறைதல். Loc. 9. To fall short in weight;
 • மெலிதல். எந்தோள் வாட (கலித். 68). 2. To be emaciated; to become weak;
 • கெடுதல். காரிகை பெற்றதன் கவின்வாட (கலித். 124). 6. To perish;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
வாடல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 5 v. intr. [T. vāḍu, K.bāḍu, M. vāḍuga.] 1. To wither, fade, dry up;உலர்தல். பொதியொடு பீள்வாட (நாலடி, 269). 2.To be emaciated; to become weak; மெலிதல்.எந்தோள் வாட (கலித். 68). 3. To pine away,grieve; மனமழிதல். வாடினேன் வாடி வருந்தினேன்(திவ். பெரியதி. 1, 1, 1). 4. To turn pale; பொலிவழிதல். குழலியென் வாடிப் புலம்புவதே (திருக்கோ. 14). 5. To be defeated; தோல்வியடைதல்.வாடாவஞ்சி தலைமலைந்து (பு. வெ. 3, 1, கொளு). 6.To perish; கெடுதல். காரிகை பெற்றதன் கவின்வாட(கலித். 124). 7. To be removed; நீங்குதல். சூலமும் . . . கரத்தினில் வாடாதிருத்தி (கல்லா. 87, 29).8. To diminish, decrease; குறைதல். வாட்டருஞ்சீர்க்கண்ணகி நல்லாளுக்கு (சிலப். 9, 40). 9. To fallshort in weight; நிறைகுறைதல். Loc.