தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : வாக்குத்தத்தம் ; சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றுகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றுகை. 2. Being true to one's word;
  • வாக்குத்தத்தம். 1. Pledge, promise;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Pledge, promise; வாக்குத்தத்தம். 2. Being trueto one's word; சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றுகை.