தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பண்டங்களேற்றும் ரயில்வண்டி. Mod. Wagon;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < E. Wagon; பண்டங்களேற்றும் ரயில்வண்டி. Mod.