தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மயக்கந்தரும் பானம். (W.) Spirituous liquor; intoxicant;
  • நிலச்சொத்து. கையிலிருந்து பணம்போட்டு வஸ்து வாங்கினேன். Loc. 2. Landed property;
  • பொருள். குறிகுணமிறந்து வளர்வஸ்துவே (தாயு. சிற்சுகோ. 3). 1. Thing, object, article, matter;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (pl. வஸ்துக்கள், வஸ்துகள்) a thing, a substance, a creature, பொருள்; 2. the Being, God; 3. (in cant) spirituous liquors, anything intoxicating. உப்பு நல்ல வஸ்து, salt is a good thing. பராபரவஸ்து, God, the Supreme Being. ஏகவஸ்து, the one Being, God. வஸ்து லக்ஷணம், -லட்சணம், the propperties of the Supreme Being which are five as per Agamas, viz. சத்து, reality; சித்து, spirit; ஆனந்தம், bliss; 4. நித்தியம், eternity; and பரிபூர்ணம் all pervading.

வின்சுலோ
  • [vastu] ''s.'' [''pl.'' வஸ்துகள், வஸ்துக்கள், ''poetice'' வத்து.] A thing, a being, a creature, பொருள். W. p. 744. VASTU. 2. ''[in cant.]'' Spirituous liquors, or any thing intoxicat ing, மயக்கவஸ்து. பராபரவஸ்து. The Supreme Being. ஏகவஸ்து. The one Being, God.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < vastu. 1. Thing, object,article, matter; பொருள். குறிகுணமிறந்து வளர்வஸ்துவே (தாயு. சிற்சுகோ. 3). 2. Landed property; நிலச்சொத்து. கையிலிருந்து பணம்போட்டுவஸ்து வாங்கினேன். Loc.
  • n. cf. மஸ்து. Spirituousliquor; intoxicant; மயக்கந்தரும் பானம். (W.)