தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    செல்லமுடியாத வழி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • செல்லமுடியாத வழி. வழிமுட்டா யிருக்கும் இடங்களும் (குறிஞ்சிப். 258, உரை). Blind track or path;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Blindtrack or path; செல்லமுடியாத வழி. வழிமுட்டாயிருக்கும் இடங்களும் (குறிஞ்சிப். 258, உரை).