தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிரயாணி. வழிப்போக்கர் புகுந்தாடாநிற்பர்களே (ஈடு, 4, 4, 6). Wayfarer; traveller;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வழிப்போக்கு. Wayfarer; traveller; பிரயாணி. வழிப்போக்கர் புகுந்தாடாநிற்பர்களே (ஈடு, 4, 4, 6).