தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வழியிற் செல்லுகை ; பின்பற்றுகை ; வணக்கம் ; பூசனை ; வழக்கம் ; சமயக்கோட்பாடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சமயக்கோட்பாடு. (W.) 6. Religious system;
  • வழக்கம். (W.) 5. Use, custom, habit;
  • பூசனை. (பிங்.) இத்தளி வழிபாடு செய்வார்க்கு (S. I. I. i, 150). 4. Ritual; worship;
  • வணக்கம். பூசித்துப் பணியும் வழிபாடு பாரீர் (ஏகாம். உலா, 371). 3. Reverence, adoration;
  • பின்பற்றுகை. 2. Following;
  • வழியிற்செல்லுகை; 1. Proceeding on the way;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Reverence, worship; ஆராதனை. 2. Proper conduct, service, ''(Ell.)''; civility, courtesy, politeness, obedience, வணக்கம். 3. A way; a reli gious system, கோட்பாடு. 4. Usc, custom, habit, வழக்கம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வழிபடு-. 1. Proceeding on the way; வழியிற்செல்லுகை. 2.Following; பின்பற்றுகை. 3. Reverence, adoration; வணக்கம். பூசித்துப் பணியும் வழிபாடு பாரீர்(ஏகாம். உலா, 371). 4. Ritual; worship; பூசனை.(பிங்.) இத்தளி வழிபாடு செய்வார்க்கு (S. I. I. i,150). 5. Use, custom, habit; வழக்கம். (W.) 6.Religious system; சமயக்கோட்பாடு. (W.)