தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பழக்கவொழுக்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See வழக்கு, 4. Usage.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + ஆறு.Usage. See வழக்கு, 4.