தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஓர் எறிபடைவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எறியாயுதவகை. (Rd. M. 209.) A kind of curved cudgel, used as a weapon;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A short curved cudgel used in the chase or in battle.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வளை- + தடி. Akind of curved cudgel, used as a weapon; எறியாயுதவகை. (Rd. M. 209.)