தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கட்டாயப்படுத்துதல் ; பற்றிக் கொள்ளுதல் ; இடர்ப்பட்டுப் பொருள்கொள்ளுதல் ; அழுத்தி உச்சரித்தல் ; மெல்லெழுத்தை வல்லெழுத்தாக்குதல் ; துணிதல் ; வற்றச்செய்தல் ; திண்ணியதாதல் ; வற்றுதல் ; நோவுண்டாதல் ; முயலுதல் ; கொழுத்தல் ; சொல்லுதல் ; ஆலோசித்தல் ; கருத்தோடு செய்தல் ; உடன்படுதல் ; இழுத்தல் ; வளைத்தல் ; அழுகு காட்டுதல் ; துடுப்பால் படகு தள்ளுதல் ; கப்பற்பாய் தூக்குதல் ; புகை குடித்தல் ; இசிவு காணுதல் ; ஏங்குதல் ; மெல்லொற்றை வல்லொற்றாக மாற்றுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தண்டாற் படவு தள்ளுதல். 4. To row, tug;
 • கப்பற்பாய் தூக்குதல். 5. To hoist, as the sails of a vessel;
 • புகை குடித்தல். Loc. --intr. 6. To smoke, as tobacco;
 • இசிவு காணுதல். 7. To have contortions or convulsions;
 • திண்ணியதாதல். கல்லென வலித்து நிற்பின் (கம்பரா. வருண. 84). 1. To become hard;
 • வற்றச்செய்தல். (W.) --intr.z 7. To dry, scorch, parch;
 • துணிதல். வல்வினை வயக்குதல் வலித்திமன் (கலித். 17). 6. To decide;
 • மெல்லெழுத்தை வல்லெழுத்தாக்குதல். வலிக்கும் வழி வலித்தலும் (தொல். சொல். 403). 5. (Gram.) To become hard in sound, as a soft consonant;
 • அழகுகாட்டுதல். Tinn. 3. To mimic;
 • வளைத்தல். (சூடா.) 2. To bend, curve;
 • இழத்தல். புலித்தோல் வலித்து வீக்கி (தேவா. 910, 3), சார்ங்கம் வளைய வலிக்கும் (திவ். நாய்ச். 5, 8). 1. To draw, pull; to attract,
 • முயலுதல். (W.) 4. To make efforts;
 • நோவுண்டாதல். வலிக்கின்றது. சூலை தவிர்த்தருளீர் (தேவா. 946, 7). 3. To ache; to be painful;
 • வற்றுதல். நீர்நுங்கின் கண்வலிப்ப (புறநா. 389). 2. To become dry;
 • உடன்படுதல். (பிங்.) செல்லல் வலித்தேனச் செம்மன்முன் (பு. வெ. 11, பெண்பாற். 12) 4. To agree to, consent to;
 • கருத்தோடுசெய்தல். திங்கள் வலித்த காலன் னோனே (புறநா. 87). 3. To Execute with undivided attention, as a work;
 • அழுத்தி யுச்சரித்தல். (W.) 4. To stress, as words;
 • இடர்ப்பட்டுப்பொருள் கொள்ளுதல். (W.) 3. To Strain, as an interpretation;
 • பற்றிக்கொள்ளுதல். கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே (அகநா. 76). 2. To seize;
 • பலவந்தப்படுத்துதல். வலித்தாண்டு கொண்ட (திருவாச. 11, 7). 1. To force, compel;
 • ஏங்குதல். (W.) 8. To pine, droop, languish;
 • கொழுத்தல். (திவா.) 5. To become stout;
 • ஆலோசித்தல். வலியா தெனக்கு வம்மி னீரென(பெருங். வத்தவ. 3, 99). (பிங்.) 2. To think, consider;
 • சொல்லுதல். (சூடா.) 1. To say, tell, narrate;
 • செய்யுள்விகாரம்ஆறனுள் மெல்லொற்றை வல்லொற்றாக மாற்றுகை. (நன். 155.) (Gram.) A poetic licence which consists in the change of a soft consonant into a hard one, one of six ceyyuḷ-vikāram, q.v.,

வின்சுலோ
 • ''v. noun.'' Consenting; be coming stout. 2. Substituting a hard consonant for a soft.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 11 v. < id. tr. 1. Toforce, compel; பலவந்தப்படுத்துதல். வலித்தாண்டுகொண்ட (திருவாச. 11, 7). 2. To seize; பற்றிக்கொள்ளுதல். கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின்யானே (அகநா. 76). 3. To strain, as an interpretation; இடர்ப்பட்டுப்பொருள் கொள்ளுதல். (W.)4. To stress, as words; அழுத்தி யுச்சரித்தல். (W.)5. (Gram.) To become hard in sound,as a soft consonant; மெல்லெழுத்தை வல்லெழுத்தாக்குதல். வலிக்கும் வழி வலித்தலும் (தொல். சொல்.403). 6. To decide; துணிதல். வல்வினை வயக்குதல் வலித்திமன் (கலித். 17). 7. To dry, scorch,parch; வற்றச்செய்தல். (W.)--intr. 1. To become hard; திண்ணியதாதல். கல்லென வலித்துநிற்பின் (கம்பரா. வருண. 84). 2. To become dry;வற்றுதல். நீர்நுங்கின் கண்வலிப்ப (புறநா. 389). 3.To ache; to be painful; நோவுண்டாதல். வலிக்கின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர் (தேவா. 946, 7). 4.To make efforts; முயலுதல். (W.) 5. To becomestout; கொழுத்தல். (திவா.)
 • 11 v. tr. cf. வல-. 1.To say, tell, narrate; சொல்லுதல். (சூடா.) 2.To think, consider; ஆலோசித்தல். வலியாதெனக்கு வம்மி னீரென (பெருங். வத்தவ. 3, 99).(பிங்.) 3. To execute with undivided attention,as a work; கருத்தோடுசெய்தல். திங்கள் வலித்தகாலன் னோனே (புறநா 87). 4. To agree to, consent to; உடன்படுதல். (பிங்.) செல்லல் வலித்தேனச் செம்மன்முன் (பு. வெ. 11, பெண்பாற். 12).
 • 11 v. cf. val. tr. 1. Todraw, pull; to attract, இழுத்தல். புலித்தோல்வலித்து வீக்கி (தேவா. 910, 3). சார்ங்கம் வளையவலிக்கும் (திவ். நாய்ச். 5, 8). 2. To bend, curve;வளைத்தல். (சூடா.) 3. To mimic; அழகுகாட்டுதல்.Tinn. 4. To row, tug; தண்டாற் படவு தள்ளுதல்.5. To hoist, as the sails of a vessel; கப்பற்பாய்தூக்குதல். 6. To smoke, as tobacco; புகைகுடித்தல். Loc.--intr. 1. To have contortions orconvulsions; இசிவு காணுதல். 2. To pine,droop, languish; ஏங்குதல். (W.)
 • n. < வலி-. (Gram.)A poetic licence which consists in the changeof a soft consonant into a hard one, one of sixceyyuḷ-vikāram, q.v.; செய்யுள்விகாரம் ஆறனுள்மெல்லொற்றை வல்லொற்றாக மாற்றுகை. (நன்.155.)