தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  விநாயகன் தேவி ; திறமை ; வல்லவன்(ள்) ; காளி ; இடாகினி ; வஞ்சகப்பெண் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வல்லவ-ன்-ள். வலவைப் பார்ப்பான் (சிலப். 23, 61). (பிங்.) 2. Powerful, capable person;
 • வல்லபம். (சிலப். 5, 74, உரை.) 1. Ability, skill;
 • விநாயகன்றேவி. வலவை கேள்வனும் (உபதேசகா. சிவவிரத. 192). Wife of Gaṇēša;
 • காளி. (பிங்.) 3. Kāḷī;
 • வஞ்சப்பெண். (பிங்.) 2. Deceitful woman;
 • இடாகினி. (பிங்.) 4. A female attendant on Kāḷī;
 • நாணிலாதவ-ன்-ள். வலவைகளல்லாதார் (நாலடி, 268). மாதர்க் கோலத்து வலவையினுரைக்கும் (சிலப். 5, 74). 1. Shameless person;

வின்சுலோ
 • ''s.'' As இடாகினி. 2. An epi thet of Kali, காளி. 3. A strong woman. வல்லவள். 4. A strong man, வல்லவன். 5. A female attendant, ''especially'' on Cali, காளியேவற்பெண். (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < Vallabhā. Wifeof Gaṇēša; விநாயகன்றேவி. வலவை கேள்வனும்(உபதேசகா. சிவவிரத. 192).
 • n. < வல். 1. Ability,skill; வல்லபம். (சிலப். 5, 74, உரை.) 2. Powerful, capable person; வல்லவ-ன்-ள். வலவைப்பார்ப்பான் (சிலப். 23, 61). (பிங்.) 3. Kāḷī; காளி.(பிங்.) 4. A female attendant on Kāḷī; இடாகினி.(பிங்.)
 • n. perh. வல. 1.Shameless person; நாணிலாதவ-ன்-ள். வலவைகளல்லாதார் (நாலடி, 268). மாதர்க் கோலத்து வலவையினுரைக்கும் (சிலப். 5, 74). 2. Deceitful woman;வஞ்சப்பெண். (பிங்.)