தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காய்தல் ; வறுமையாதல் ; மழை பெய்யாது போதல் ; குறைந்து மெலிதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காய்தல். (பிங்.) 1. To dry up;
  • குறைந்து மெலிதல். (w.) 3. To grow lean; to shrink;
  • . 2. See வறங்கூர்-, 1. வானம் வறக்கு மேல் (குறள், 18).

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Drying; a drought. (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 12 v. intr. [K. baṟu,bari, M. varu, Tu. vare.] 1. To dry up;காய்தல். (பிங்.) 2. See வறங்கூர்-, 1. வானம் வறக்குமேல் (குறள், 18). 3. To grow lean; to shrink;குறைந்து மெலிதல். (W.)