தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிலுவை வைக்கும் சிறு பெட்டி அல்லது பரணி. R. C. Casket for the crucifix;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (R. C. usage) a casket for the crucifix.

வின்சுலோ
  • [vrōṇikkm] ''s. [R. C. usage.]'' A casket for the crucifix.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. Lat.verōnica. Casket for the crucifix; சிலுவைவைக்கும் சிறு பெட்டி அல்லது பரணி. R. C.