வரை
தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மலை ; மலையுச்சி ; பக்கமலை ; உயர்ந்த மலை ; கல் ; சிறுவரம்பு ; நீர்க்கரை ; எல்லை ; அளவு ; விரலிறை அளவு ; கோடு ; எழுத்து ; ஏற்றத்தாழ்வு நோக்குகை ; முத்துக்குற்றத்துள் ஒன்று ; மூங்கில் ; காலம் ; இடம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • விரலிறையளவு. Loc, 14. Measure of the distance between the joints of the forefingers;
 • முத்துக்குற்றத் தொன்று. (S. I. I. ii, 78.) 4. A defect in pearls;
 • இடம். மலைவரை மாலை (பரிபா. 10, 1). 16. Place;
 • . 17. See வரைவு, 5. (W.)--adv.
 • . See வரைக்கும்.
 • காலம். சிறு வரை (பு. வெ. 12, பெண்பாற். 17) 15. Time;
 • எழுத்து. (பிங்.) 3. Letter;
 • இரேகை. (சூடா). 2. Line as in palm of hand or on the fingers; wrinkle, as on the body;
 • கோடு. 1. Line;
 • அளவு. உளவரை (குறள், 480). 13. Measure; extent;
 • எல்லை. வளவரை (குறள், 480). 12. Limit, boundary;
 • நீர்க்கரை. (சூடா.) 11. Bank, shore;
 • சிறுவரம்பு. (W.) 10. Small ridge, as of a paddy field;
 • கல். வரையம்பு காயெரிமாரிகளாய் (திருநூற். 34). 9. Stone;
 • பக்கமலை. வரைத்தா ழருவிப் பொருப்பிற் பொருந (மதுரைக். 42). 8. Side-hill; slope of a hill;
 • மலைச்சிகரம். மந்திவரைவரை பாய (பரிபா. 15, 39). 7. Mountain top, peak;
 • மலை. பனிபடு நெடுவரை (புறநா. 6). 6. Mountain;
 • மூங்கில். மால்வரை நிவந்த வெற்பின் (திருமுரு. 12). 5. Bamboo;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. measure, limit, a continuance of time, அளவு; 2. a hill, a mountain, மலை; 3. a shore, a bank, கரை; 4. lines in the fingers, விரலிறை; 5. a wrinkle in the face, வரி; 6. marriage, விவாகம்; 7. the bamboo. நாளது வரைக்கும், இந்நாள் வரைக்கும், up to this day. ஒரு மாசவரையிலே, within or during a month. அரைவரையில் போ, go as far as that. வரையற, wirhout remainder, abundantly. வரையறுக்க, to determine or specify a number; 2. to decide, to settle; 3. to surround, encircle. வரையறை, a boundary. வரையாடு, a mountain sheep. வரையுறுத்த, to bend, to make crooked. வரையோடு, the mouth of a broken pot placed on the top of a mortar to keep the grain from scattering.
 • II. v. t. write, எழுது; 2. paint, draw; 3. exchange, மாற்று; 4. marry, விவாகஞ்செய்; 5. reject, நீக்கு; 6. take, கொள்ளு. வரைப்பு, v. n. a limit or border, எல்லை; 2. a wall of a fortification, மதில். வரைவு, v. n. measurement, அளவு; 2. a limit or bound; 3. separation, rejection; 4. perversity; 5. marriage. வரைவின்மாது, a profligate, one who lives not within proper limits, வேசை.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • vare வரெ 1. measure, limit [2. up to, until (post. + nom.)]

வின்சுலோ
 • [vrai] ''s.'' Measure, limit, அளவு. 2. A hill or mountain, மலை. 3. A shore, bank, margin, கரை. 4. A small ridge, as சிறுவ ரம்பு. 5. The lines in the finger, விரலிறை. 6. The bambû, மூங்கில். (சது.) 7. A fur row of the forehead, a wrinkle in the face, வரி. 8. Marriage, விவாகம். அதுவரையிற்போ. Go as far as that [place]. நாளதுவரைக்கும். Up to the present time.
 • [vrai] கிறேன், ந்தேன், வேன், ய, ''v. a.'' To write, எழுத. 2. To take, கொள்ள. 3. To paint and draw, to delineate, சித்திரமெ ழுத. 4. To reject, நீக்க. 5. To exchange, மாற்ற. 6. To marry, விவாகஞ்செய்ய. (சது.) வரையாக்கொடை. A gift which is never withheld.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • < வரை-. n. [T. vara, M. varu,K. bare.] 1. Line; கோடு. 2. Line, as in palmof hand or on the fingers; wrinkle, as on thebody; இரேகை. (சூடா.) 3. Letter; எழுத்து.(பிங்.) 4. A defect in pearls; முத்துக்குற்றத்தொன்று. (S. I. I. ii, 78.) 5. Bamboo; மூங்கில்.மால்வரை நிவந்த வெற்பின் (திருமுரு. 12). 6.Mountain; மலை. பனிபடு நெடுவரை (புறநா. 6). 7.Mountain top, peak; மலைச்சிகரம். மந்திவரைவரைபாய (பரிபா. 15, 39). 8. Side-hill; slope of a hill;பக்கமலை. வரைத்தா ழருவிப் பொருப்பிற் பொருந(மதுரைக். 42). 9. Stone; கல். வரையம்பு காயெரிமாரிகளாய் (திருநூற். 34). 10. Small ridge, as ofa paddy field; சிறுவரம்பு. (W.) 11. Bank,shore; நீர்க்கரை. (சூடா.) 12. Limit, boundary;எல்லை. வளவரை (குறள், 480). 13. Measure;extent; அளவு. உளவரை (குறள், 480). 14.Measure of the distance between the joints ofthe forefinger; விரலிறையளவு. Loc. 15. Time;காலம். சிறு வரை (பு. வெ. 12, பெண்பாற். 17). 16.Place; இடம். மலைவரை மாலை (பரிபா. 10, 1). 17.See வரைவு, 5. (W.)--adv. See வரைக்கும்.