தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கெண்டைமீன்வகை. (நாநார்த்த.) Carp;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< வரை +. Carp; கெண்டைமீன்வகை. (நாநார்த்த.)