தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  இனம் ; குலம் ; தொகுதி ; சதுரம் ; குறிப்பிட்ட எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்கிவருந் தொகை ; அத்தியாயம் ; ஒழுங்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சமமாகிய ஈரெண்ணின் பெருக்கம். (சூடா.) 5. (Math.) Square, as of a given number;
 • அத்தியாயம். (யாழ். அக.) 4. Chapter;
 • தொகுதி. அவ்விருக்கின்வழியே யாகிவந்தவவ் வருக்கமும் (கலிங். 170). 3. Group of similar things; collection, crowd, multitude;
 • இனம். 1. Class, kind; species, family;
 • ஒழுங்கு. (W.) 9. Order, regularity;
 • See அஷ்டவர்க்கம், 2. 8. Group of eight special drugs.
 • See அஷ்டவருக்கம், 1. 7. (Astrol.) A set of eight horoscopic charts denoting the relative strength of the planets.
 • சதுரம். (யாழ். அக.) 6. Square figure;
 • வமிசம். அரக்கர்தம் வருக்கம் (கம்பரா. உருக்காட். 20). 2. Lineage;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • வர்க்கம், s. a class, kind, species, வகுப்பு; 2. a multitude, கூட்டம்; 3. fine order, ஒழுங்கு; 4. a section, a chapter, அத்தியாயம்; 5. an increase by a given ratio, also a square number. பட்டு வருக்கம், different sorts of silk. சர்வாயுத வருக்கம், தூப-, கந்த-, see under சர்வம் etc. வர்க்க கனம், the square of a cube. வர்க்க மூலம், the square root.

வின்சுலோ
 • [varukkam ] --வர்க்கம், ''s.'' A class, kind, species, வகுப்பு. 2. A multitude, a crowd, கூட்டம். 3. A section, a chapter, அத்தியாயம். 4. An increase by a given ratio, also a square number. w. p. 737. VARGA. 5. Order, regularity, ஒழுங்கு.
 • 8. The eight things used for medicines. See அஷ்டவருக்கம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < varga. 1.Class, kind; species, family; இனம். 2.Lineage; வமிசம். அரக்கர்தம் வருக்கம் (கம்பரா.உருக்காட். 20). 3. Group of similar things;collection, crowd, multitude; தொகுதி. அவ்விருக்கின்வழியே யாகிவந்தவவ் வருக்கமும் (கலிங். 170).4. Chapter; அத்தியாயம். (யாழ். அக.) 5. (Math.)Square, as of a given number; சமமாகிய ஈரெண்ணின் பெருக்கம். (சூடா.) 6. Square figure;சதுரம். (யாழ். அக.) 7. (Astrol.) A set of eighthoroscopic charts denoting the relative strengthof the planets. See அஷ்டவருக்கம், 1. 8. Groupof eight special drugs. See அஷ்டவர்க்கம், 2. 9.Order, regularity; ஒழுங்கு. (W.)