தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெருக்கல். Multiplication;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < vargaṇā.(Math.) Multiplication; பெருக்கல்.