தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வறட்டி. (சங்.அக.) Cake of dried cowdung ;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • prop. வறட்டி s. a dried cake of cow-dung for fuel.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
வரட்டி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வரள்-. Cake ofdried cowdung; வறட்டி. (சங். அக.)